Trochę historii...


Pracę w służbie bhp podjąłem w 1982 r., a w roku 1984 rozpocząłem współpracę z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia jako wykładowca tematyki bhp. Tam poznałem wspaniałych ludzi, którzy ukształtowali mnie zawodowo i którym, za okazaną wówczas pomoc i nawiązaną współpracę, jestem wdzięczny. Z niektórymi współpracuję do dzisiaj.

Biuro Usług Specjalistycznych "BeHaPe" w obecnym kształcie działa od roku 1998 r. i w tym samym roku firma została wpisana do Rejestru Kuratora Oświaty w Łodzi, co było pierwszym potwierdzeniem jakości i solidności prowadzonej działalności szkoleniowej. W lipcu 1989 r. Firma rozpoczęła działalność usługową.

Sukcesywnie i starannie dobierani byli wykładowcy, nie tylko na podstawie ich fachowości i doświadczenia zawodowego, ale również wrażliwości i zaangażowania w realizację typowych problemów pracowników lub pracodawców, dotyczących szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie z firmą współpracuje 11 specjalistów i zespół ten jest w stanie zrealizować każdy rodzaj szkolenia w dziedzinie bhp.

W firmie funkcjonują cztery podstawowe piony organizacyjne


Ośrodek szkoleniowy "BeHaPe"


Zajmuje się działalnością szkoleniową w dziedzinie bhp, prowadząc szkolenia wstępne i okresowe dla:

W siedzibie firmy znajduje się sala wykładowa, wyposażona w nowoczesny sprzęt do prezentacji przygotowanych materiałów szkoleniowych, co umożliwia przeszkolenie jednorazowo do 20 osób. W przypadku większej grupy, wynajmowana jest większa sala, dostosowana do tego rodzaju szkoleń. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia u zleceniodawcy. Corocznie na różnych kursach szkolonych jest 800 – 1000 osób.

Od dnia 1 lipca 2005 r. pracownicy służb bhp będą szkoleni wyłącznie na kursach okresowych. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują na życzenie bezpłatne materiały edukacyjne, w formie elektronicznej, bezpośrednio związane z tematyką szkolenia. Osoby, które ukończyły w szkolenie w Ośrodku objęte są bezpłatną opieką informacyjną – w okresie ważności zaświadczenia otrzymują bezpłatną pomoc telefoniczną na nurtujące ich problemy lub wątpliwości w dziedzinie bhp.

Nadzory BHP


Ten pion zajmuje się kompleksową obsługą firm w dziedzinie bhp. Czynności te są wykonywane na podstawie umów podpisanych z ponad 30 firmami. W skali roku doraźna pomoc jest udzielana około 200 firmom. Do podstawowych zadań tego pionu należą:

Firma pośredniczy w organizacji i przeprowadzaniu badań środowiska pracy. W tym celu została nawiązana współpraca z Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska w Łodzi. Jednostka ta wykonuje kompleksowe badania środowiska pracy, gwarantuje powtarzalność wyników, jest uznana na łódzkim rynku pracy i ma stosowne uprawnienia. Na życzenie klienta są także organizowane kompleksowe badania lekarskie pracowników. Wszystko to odbywa się bez dodatkowych kosztów dla pracodawców.

Dział Techniczny


Zajmuje się kompleksowym dostosowywaniem istniejących maszyn i urządzeń do wymogów bhp. Tworzona jest odpowiednia dokumentacja techniczna określonej maszyny, a na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania opracowanych zabezpieczeń, co skutkuje pełnym dostosowaniem maszyny do wymogów bhp. Firma specjalizuje się w zakresie starych, wysłużonych maszyn jakich na łódzkim rynku, w małych rodzinnych firmach, jest najwięcej.

Dział Administracji


Na zlecenie klienta prowadzi dokumentację pracowniczą obsługiwanych firm. Prowadzi i uaktualnia akta osobowe pracowników, prowadzi ewidencję czasu pracy, monitoruje terminy badań okresowych pracowników, badań środowiska pracy i szkoleń okresowych. Porady związane z prowadzeniem akt osobowych są udzielane bezpłatnie. Mając na uwadze kompleksową obsługę firm, została nawiązana bliska współpraca z Biurem Rachunkowym "CITO" w Łodzi, Armii Krajowej 26, lok. 36 (42 637 63 05). W ten sposób oferowany jest klientom pełen pakiet podstawowych usług, w ramach którego można załatwić wszystko, bez obawy ponoszenia nadmiernych kosztów. Działalność Biura Usług Specjalistycznych "BeHaPe" jest ukierunkowana na firmy małe lub bardzo małe. Zgodnie z łódzkimi realiami, gdzie ceny usług nie mogą być wygórowane, przestrzegana jest zasada – przyzwoita usługa za przyzwoitą cenę. Najnowszą ofertą firmy jest przygotowywanie kompleksowej dokumentacji w dziedzinie bhp dla firm, ubiegających się o certyfikaty systemu zarządzania jakością serii ISO 9000, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz HACCP. Nakłada to na firmę BeHaPe konieczność przestrzegania i stosowania dodatkowych procedur, głównie jakościowych, które dają klientom pełną satysfakcję, również po audycie sprawdzającym.

Polityka prywatności


Polityka firmy sprowadza się do prowadzenia jej w taki sposób, aby stale podnosić jakość funkcjonowania oraz jakość pracy i jakość świadczonych usług. W celu utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów oraz innych stron zainteresowanych firma przyjęła następujące cele jakościowe:

Cele jakościowe firma osiąga przez systemowe i procesowe podejście do zarządzania działalnością oparte na wymaganiach i wytycznych norm serii ISO 9000. Podejście to obejmuje systematyczną identyfikację wymagań klientów, określanie procesów przyczyniających się do spełnienia tych wymagań i utrzymywania tych procesów pod nadzorem. Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na wszystkich pracownika przez celowy podział zadań i uprawnień. Szczegółowe cele dotyczące jakości są określone dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania, a w szczególności obejmują cele dotyczące jakości (usług) i cele ciągłego doskonalenia.

Właściciel Biura Usług Specjalistycznych BeHaPe - Wiesław Andrzej Babicz, który dnia 26 listopada 2004 r. otrzymał certyfikat eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, prowadzi taką politykę jakości oraz tworzy takie warunki w firmie, aby wszyscy współpracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie ustalonych celów. Zapewnia także środki niezbędne do realizacji tej polityki, rozwoju i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

W całym tym procesie najważniejszy jest jednak człowiek i jego bezpieczeństwo w procesie pracy, zaś działalność firmy ma za zadanie cel ten w sposób optymalny osiągnąć.


© "BeHaPe" Biuro Usług Specjalistycznych • 94-058 Łódź Ul. Batalionów Chłopskich 8